Naturnavne i Kasted

Bronbierre:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
(Brundbjerg), 1799: Brune bak.
Sandsynligvis tillægsordet brun i forleddet, givet efter bevoksningens farve.
 K BK ÅSÅ JV 5.2.1998

Eng Fald:
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
 KBG E ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Firre Engeblocher:
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
“Disse fire korte Engstykker har vel haft forbindelse med Engen Syd for Kærbygaard.”
 KBG E ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Gadekæret:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Beliggende ved Smedien. Tildækket omkring 1925.
 K. SØ ÅSÅ 1956 JV 16.6.1998.

Gase Kier:
På MK 1799 er navnet placeret hen over skellet mellem Matr.nr.4a og 12a Kasted by, Kasted.
 K MM KÆ MK 1799 JV 1.6.1999.

Gieddekier:
Ligger på matr.nr. 7a Kasted by, Kasted umiddelbart nord for vejen til Lisbjerg (Topkærvej).
 K KÆ MK 1799 JV 7.9.1999.

Griskæret:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
 K KÆ St.inst BS 16.6.1998.

Gaaskrog:
På Markkortet 1799 er navnet placeret på den sydlige del af matr.nr. 6a Kasted by, Kasted.
“Gæssene har holdt til her”.
 K BK MK 1799 + ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Guldborg:
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 6b Kasted by, Kasted ved sognets østgrænse, syd for vejen til Skejby.
Enten et nedsættende navn eller en betegnelse, der hentyder til stedets bevoksning med gyvel.
 K MM BK MK 1799 og ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Hov Pollen:
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr. 7x Kasted by, Kasted i den østlige del af byens mose lige syd for Topkærvej.
“Vel den bakkeknold, hvor hovbønderne samledes”.
 K BK MK 1799 og ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Hyldebakken:
(eller Hyldebækken).
Matr.nr.1a Kasted by, Kasted.
Et gammelt vadested og/eller skrænt, ved Kastedgaard og nær vandværket.
Enten plantenavnet eller: indhylle, skjule.
I brev af 30.10.1897 til National Museet skriver amatørarkæolog J.J. Winther, Langeland bl.a.:
“Som det vil kunne ses af Generalstabens Maalebordsblade ligger der Vest for “Kjærgaard”, Kasted Sogn, Aarhus Amt, en større Eng eller Mosestrækning, gjennemstrømmet af Egaaen.
Terrænnet er jævnt skrånende opad mod Nord og Syd, undtagen ved selve Kjærbygaard, hvor Engen snævrer ind og der derved fremkommer temmelig stejle Skrænter.
Over dette Engdrag har der i Oldtiden ført en stensat Vej, denne vej, hvoraf jeg afdækkede et lille stykke, er lagt af temmelig store Sten i Bunden indtil 1’ (1 fod = ca. 30 cm) i Diameter. Mellemrummene og den øverste Flade jævnet ud med Smaasten. Vejens bredde ca. 14’ (ca. 4,20 M) ..”
K. VS St.inst. 6. ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 16.6.1998

Junkerens Brønd:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Heri skal engang en Junker være druknet.
K. St.inst. 10. og ÅSÅ 1956 JV 16.6.1998.

Kakelborg:
Matr.nr. Kasted by, Kasted
K. BK. St.inst 20. JV 16.6.1998.

Kasted Ås:
Matr.nr.
Langstrakt ås-lignende bakkeformation, hvis højeste punkt ligger øst for Kasted. Navnet er ikke påført noget officielt kort, men omtales af August F. Schmidt i ÅSÅ 1956.
Navnet ”Oses Half Agr” er forklaret som ”Ageren på Åsen”
K BK ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Koldkær Bæk:
Udgør på en strækning sognets sydøst grænse.
nummer 4 på kortet
Klik her
K VL ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Korshøj:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Sandsynligvis en høj hvorpå, der har stået et kors, hvilket var en katolsk skik, der holdt sig mange steder lang tid efter de katolske tid (se Kårshøefald og Korshøys Agre)
K BK. Kilde:(Erling Sørensen “Manse”) beboer i Kasted. 16.6.1998

Krogager Rende:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Grøften fra de krogede agre.
K. VL St.inst 11 BS 16.6.1998.

Krogen ved Lisberg Mark:
Matr.nr. Kasted by, Kasted
K. BK. St.inst 21. JV 16.6.1998.

Liim Kleper
Matr.nr. Kasted by, Kasted:
nummer 62 på kortet
Klik her
19. K. BK. St.inst. JV 16.6.1998.

Lykken:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Lykke var betegnelse for et indhegnet stykke jord.
K. BK. St.inst. 15. JV 16.6.1998.

Lund skovfen:
Lund Bl. 1799.
Navnet er placeret omtrent midt på matr.nr. 6a Kasted by, Kasted.
Ingen forklaring på navnet.
K S ÅSÅ 1956 og MK 1799 JV 5.2.1998

Mellervang:
Matr.nr. Koldkærgaard, Kasted.
“I Markbogen fejlskrevet: Malervang. Findes nævnt som eng hørende til Koldkiergaard.”
nummer 74 på kortet
Klik her
KKG E ÅSÅ a1956 JV 6.2.2000.

Mæerbæk:
Et ca. ½ km langt vandløb der fra syd til nord løber gennem Kasted (matr.nr. 4a, 5a, 6a, 17a, og 6o Kasted by, Kasted) og udmunder i Egåen nord for kirken. Bækken optager vand fra flere drænledninger syd for byen.
Hestene blev tidligere vandet ved denne bæk. ‘mær’ er et gammelt ord for hest.
1. K. VL. ÅSÅ 1956 JV 28.11.1997.

Naalmandskrattet:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Muligvis det samme som i ÅSÅ. 1956 kaldes “Maalmandskrattet”
K. BK. St.inst 14. JV 16.6.1998.

Revelhøje:
På M K 1799 er navnet placeret på matr.nr. 5a Kasted by, Kasted.
2 eller 3 gravhøj, hvoraf en er fredet og ikke overpløjet.
K BK JV 6.2.2000.

Sakkier:
På Markkortet 1799 står der forholdsvis tydeligt “Saukier Agre”. Det er placeret sydvest for Kasted by, midt på matr.nr.2a Kasted by, Kasted henover vejen til Tilst.
Ifølge August F. Smith i ÅSÅ 1956 skal navnet uden tvivl læses med to k’er, selvom det ene er overstreget af en vejlinie. Sak betyder: Lille fordybning i jordsmonnet, og denne tolkning svarer jo godt til efterleddet: -kær.
nummer 8 på kortet  klik her
K KÆ MK 1799 og ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Sandgrav:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Et lille stykke øst for byen var i 1799 den fælles sandgrav.
K SA ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Siekierrit:
eller Sigkæret.
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
“Sig betyder fugtigt jordmon.”
nummer 72 på kortet  
Klik her
KBG KÆ ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Steens Høy:
Beliggende nordligt på matr.nr. 7æ Kasted by, Kasted på Kasted Ås.
K BK MK 1799 JV 1.6.1999.

Topkier:
På MK 1799 er navnet placeret på matr.nr.7a Kasted by, Kasted lige øst for Kasted.
KÆ MM MK 1799 6.2.2000.

Vestre Fort-Fald:
Matr.nr. Kasted by, Kasted
K. BK. St.inst 18 JV 16.6.1998

Vestre Kær:
Matr.nr.2k Kasted by, Kasted.
Beliggende på Vestkærgaard, måske nær byen. Tidligere kær og eng nu opdyrket.
K. KÆ/E ÅSÅ 1956 JV 16.6.1998.

Wesselbechen:
Matr.nr. Koldkærgaard
“Betyder antagelig: Hvislebækken, givet efter vandets hvislende lyd.”
nummer 3 på kortet  
Klik her
KKG VL ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Østre Fort-Fald:
Matr.nr. Kasted by, Kasted
17. K. BK. St.inst JV 16.6.1998.

Aases Have:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Sandsynligvis samme som “Aaes Have”.
K. MM BK St.inst. 12. BS 6.2.2000.

Aabokrattet:
Matr.nr. Kasted by, Kasted, nordøstligt i sognet.
K. MM. BK St.inst 13 JV 6.2.2000