I listen herunder bringer vi en række gamle mark- og stednavne fra Tilst området med tilhørende forklaring på navnets betydning.

 

Materialet er udarbejdet af arbejdsgruppen for stednavne under Tilst lokalhistorisk Arkiv, ikke alle forklaringer er lige komplette, og enkelte stednavne mangler der helt en forklaring til. Så hvis du har oplysninger, der kan være med til at gøre listen mere komplet, vil arbejdsgruppen meget gerne have dem. Du kan enten aflevere oplysningerne på Tilst Bibliotek, eller du kan sende os en mail  arkivet@tilstarkiv.dk

  

Marknavne: Gårdnavne
VesterMarken Møllenavne
EngeMarchen Vejnavne
Østermarken Moser
Søndermarken Naturnavne

 

Tilst

”Tir” var den gamle fælles indoeuropæiske Himmelgud, som har været meget dyrket i oldtidens Danmark. Denne guds navn indgår i stednavnet Tiilst´s forled (år 1203 skrives navnet Tislæst, 1295: Tilest), efterledet er et gammelt ord: læst, der betyder “ efterladenskab”.

Omkring denne Tirshelligdom  fremvoksede landsbyen Tiilst , der i 1683 bestod af 14 gårde.

 

 

Marknavne 

Flovdal

Plantebedet

 

 

Var ukendt i 1956

Et stykke byjord omtrent  midt i byen. Pladsen for Bystævnet

VesterMarken, Som består af:

 

Brunhøys Fald Højen har vel navn efter bevoksningens farve (formodentlig lyng).

 

Dybkiers Blocher Blok var et udbredt agernavn på egnen, det hentyder mest til korte agre.

 

En Hafue En (have) syd for unge Chr. Nielsens gård.

 

En Høfd Vest for Tauerbierg Blokker.

 

Hald Betyder skråning, (jfr. hælde)

 

Huesbjerg Har i sit forled ordet hus.

 

Møddings-Fald Forklaring kendes ikke

 

Nørs Ende Efter verdenshjørnet

 

Tangrøgels Fald Tang anvendes i stednavne om odder og bakker der skyder sig frem i lavere terræn. Hertil kommer Røgel, der betyder “ langagtig forhøjning “

 

Rehøf Re- er vel en fejlskrivning for reb, da reb blev brugt ved opmåling af jorden, kunne ordet i sammensætning få betydningen “ skel, grænse “ (jfr. rebsten, skelsten ), denne tolkning kan forsvares, idet -høf ( høfd, d.v.s. høv[e]d, sammenlign med  lignende. hoved ) brugtes som  betegnelse på en “forager”, som  gik på tværs og for enden af andre agre. Refhøj har da nok været et markstykke yderst i Vestermarken, hvor det har ligget på tværs, samt gjort skel til en anden mark.

 

Søren Wærums Blocker Nord for Hald.

 

Tverbierg Blocher Blok var et udbredt agernavn på egnen, det hentyder mest til korte agre.

 

Engemarchen

“Denne Udfalds Jord er beliggendes imellem  Tiilst- og Kasted Westemarcher og strecher sig om  ved Giedings Rugmark. Bemeldte Jord haufuer tilforn werit Eng og auflit Høe deraf, og er nu af Tilst Bymend opbrudt og pløyer derpå og kaldes somtilforn sagt er Engemarken”

Som består af :

 

Abild - Holm Har nok været  et isoleret areal, hvorpå der har stået æbletræer, måske vilde.

 

Braabierg Braa- har her uden tvivl betydningen “stejl”

 

Ebbis Agre Har navn efter en mand Ebbe.

 

En Høfd N. for Kaale Røgel

 

Kayes Bore Er et navn der hentyder til gamle dyrkningsforhold, idet Bore, lig med Baare (flertal Baarer)

 

Kaalde Røgel Oplyser om  kold, antagelig leragtig jordbund.

 

Mand Røgel Er et navn der hentyder til lokalitetens overfladeformation, måske har den været langagtig som en mandsryg.

 

Ørbiergs Fald Oplyser om  et jordsmonnet, idet Ør- sikkert også betyder “ gruset højning”.

  

Søndermarken, Som består af:

 

Aadtbiergs Fald Dette forled synes det ikke muligt at give en blot nogenlunde antagelig tolkning af.

 

Brunehøys Fald Har velsagtens Topografisk forbindelse med Brunhøy i Vestermarken

 

Bunchsholms Fald Forledet betyder muligvis bunke, d.v.s. dynge, med  mindre vi har en dialekt udtale af plantenavnet blåbunke, en græsart, almindelig Blåtop.

 

Dams-Spiel er en betegnelse der hentyder til en vandsamling så vel som til markens form, idet Spjæld var benævnelsen på et langt, smalt Markstykke.

 

Gyeagers Fald eller

(Måske Gyldagers Fald).

Gye- er nok det samme ord som Gyde, en smal vej, gade. Benævnelsen kunne herefter hentyde til, at Faldet har været langt og smalt. Skal navnet læses Gyldager, hvad der dog er mindre grund til at tro, kan forledet betyde Gyvel. Dette navn kendes adskillige steder som  forled i Marknavne.

 

Hued Spiald Fald Betyder hovedspjældsfald.

 

Høfwer N. for Giæd

Agre

Er vel en forager eller tværager nord for Gedeagre (hvis det da er dyrenavnet ged vi har i “Giæd Agre”)

 

Lange Lyche Fald Oplyser om faldets længde hen mellem hegn o.lign., idet Løkke betyder “ Indhegning “.

 

Pyel Agers Fald Pyel betyder vel sagtens pil. Vild pilebevoksning var ret almindelig på Fællesskabslandsbyernes Marker.

 

Steendz Ager Fald Ingen forklaring.

 

Thaar Styldz Fald Herpå er det nok ikke let at give en tilfredsstillende tolkning af. Navnet, der må anses for at være forskrevet, indeholder Måske det gammeldanske personnavn Thort eller navnet Torsten. Det kan også være, at et plantenavn gemmer sig i den særegne Markbetegnelse. eller også ordet Tortivel i betydning Skarnbasse.

 

Ting-Blockers Fald Hentyder til et gammelt Midlertidigt Tingsted for Hasle Herred, som  må have været i Tiilst Sogn. Navnet Tings Blocher, som  følger herefter i Markbogen, vidner om  det samme.

 

Weis Fald Har formodentlig i sit forled ordet Wese i betydningen “sump, pyt”, hvorfor navnet så oplyser om  lokalitetens udrænede tilstand.

 

Østermarken, Som består af:

 

Bieltorns Agre ( Har nok topografisk forbindelse med Bildbjerg, hvis forled har samme betydning som Biltornsagre.) har nok i sit forled et plantenavn “ bil” med samme oprindelige betydning som   bil=økse. Biltorn må efter dette have været en slåenbusk krat med store, skarpe torne der kunne lede tanken hen på en økse.

 

Diegsager Fald Har stødt op til et dige, der har dannet skel til en anden mark.

 

Gade Spiels Fald Gadespjælsfald, havde vel forbindelse med landsbygaden.

 

Eggie Rygels Fald “Eggie” betyder ægg, den skarpe side af en kniv. Faldet har nok været en langagtig, skarp højning i bymarken.

 

Kaste Blocher Det fald som kaldes Kaste Blosher har grænset op til Kasted Sogn.

 

Kattekiers Fald Indeholder dyrenavnet kat, uvist hvilken grund

 

Korshøys Fald Kan bære navnet efter, at der på en oldtidshøj har været rejst et kors. Kors på åben mark var ikke ualmindelige i den Katolske tid. Sådanne kors var rejst til minde om et drab eller en anden bemærkelsesværdige begivenhed.

 

Lang Øxen Boels Fald (Langeøksnebolsfald) er et navn, der oplyser os om gammel boindeling i Tiilst: Bolet som  navnet vidner om, har, som  det synes, fået sit navn efter Øxne (okser), som  har græsset her eller været brugt til plovspand.

 

Leergrafs Spiels Fald Har indeholdt byens fælles lergrav.

 

Luus Rygelse Fald Insektnavnet lus kendes adskillige steder brugt som  forled i højnavne. Det er derfor grund til at tro, at   man også i det gamle Tiilst har benyttet det anførte insektnavn som  betegnelse på en langagtig højning i Østermarken.

 

Møding høys Fald Har vel topografisk forbindelse med tilsvarende navn i Vestermarken.

 

Nar Rach Høys Fald Har i sit forled forled verdenshjørnenavnet nord. Rach kan muligvis hentyde til, at rakkere har holdt til her, eller at byens rakkerkule har været her i nærheden. Snarest er der dog grund til at tro, at Rach er et naturnavn, der oplyser om overfladeforhold og lign.

 

Sønder Rach Høys Fald Se Nørrerakhøjsfald.

 

Neder Tofft ( Øye) Se Overtoftøje.

 

Offuer Tofft Øye Overtoftøje, hentyder i sit efterled til jordsmonnet. Det kan her have været en lokalitet, antagelig en sænkning som  havde øjeform.

 

Usel Karls Fald Usselkarlsfald, er et navn, der hentyder til ringe Bonitet el. lign.

 

Hiord Kiers Blocher Oplyser om kæret, hvor byhjorden græssede, har ligget neden for nogle korte agerblokker.

 

Leerbiergs Fald Lerbjergsfald.

 

By jord østen for Østermarken  

 

 

Mølbaare (navnet Baare se Kays Bore )

 

Røe Engs Fald Vel Rødeengsfald, navn efter bevoksningens farve

  

Gårdnavne:

Todderupgaard Matr.nr. 1a  m. fl.  af Tilst

 

Taastumgaard Matr. nr. 5a  m. fl. af Tilst og 5a  m. fl. af Tilst Todderup,

Her lå til den til omkr. 1973, blev nedlagt til fordel for Langkær Gymnasium

 

Torstilgaard Matr. nr. 7a, 6c,  af Tilst

Gården blev 1968 blev nedlagt. Det er på denne gårds jorder Langkærparken er bygget.

 

Havekærgaard Matr.nr. 8a,  af Tilst.

Gården er kendt siden midten af 1800tallet,  men er nu nedrevet.

 

Tornballegaard Matr. nr. 9a, af Tilst.

Gården har ligget hvor nu Bysmedevej 6 ligger.

 

Tilst Kjærgaard Matr.nr. 11a M. fl. af Tilst

Kjærgaard har oprindelig været fæstegård under Marselisborg Gods.

 

Anneksgaardene Matr.nr. 13a m. fl. af Tilst

“Tilst Vestergaard” var i en årrække fra 1940erne benyttet af FDF-FPF  til deres aktiviteter og møder.

 

Stensgaard Matr. nr. 15a, af Tilst

 

Præstegaarden Matr. nr. 16a m. fl. af Tilst

 

Hestekjærgaard Matr. nr. 17a. m. fl. af Tilst

 

Eldalgaard matr. nr. 19 af Tilst, Viborvej 290.

Ejendommen er fra forrige århundrede.

 

Tilst Østergaard Matr. nr. 20a. m. fl.

 

Skyttegaarden Matr. nr. 22a  af Tilst

 

Grevestedet Matr. nr. 37 af Tilst, Marienlystvej 19

Et nyere navn. Stedet er opkaldt efter en mand, der for sin optrædens blev kaldt “Greven”

  

Møllenavne: 

Møllegrunden

 

Vejnavne:

Dallet Skal vel nok betyde Dalen. En markvej med hulvej

 

Foten En snæver vej mellem  de to gaarde

  

Moser:
Frømose En frasolgt Vang der har hørt til Torstilgaard

  

Naturnavne:

Flovdalsbakken

 

Var kendt i 1928, men ukendt i 1956.
Rakhøj Skal nok være rakkerhøj

 

Rehøj Om det skal henlede tanken på Rede eller Ræd, kan ikke helt afgøres

 

Tværbjerg  

 

Dybkær Et udtørret Kærhul

 

Svendkær Et udtørret Kærhul

 

Elleshul Et udtørret Kærhul

 

Tannerevelskær Et udtørret Kærhul

 

Storkflou Et lille stykke af landsbygaden

 

Hjordbakken Et lille stykke af landsbygaden, der stiger ret  brat. Udtales  Hjordbakket.
Hjordleddet Hvor Brendstrupvejen gik ind i byen

 

Hjordkær Det er ikke bydammen, men en sænkning syd for Hjordleddet

 

Katkær En lille sænkning en agerlængde fra byen del af Matr. nr.10 af Tilst

 

Rævsingsknold  

 

Korshøj  

 

Fælledhøje  

 

Ørbjerg Skrænten fra Dallet mod vest.

 

Bronjehøj  

 

Vange, hørende til Torstilgaard Stensager, Dam  spjald, Pileagre, Veise, Torstil, En frasolgt parcel  hed Langlykke.

 

Rævebakkerne “ Skår “som sandsynligvis er dannet af rindende vand. Beliggende på Stengaardens jorder.

Mundtlig overlevering. JV 16.6.1998

 

Havekær Den inderste del af Langkær, grænser op til et par gårdes haver

 

Nordkær Fandtes førhen nogle brønde, var vandingssted for  kvæget

  

 

Birte Skaade   opdateret den31. januar 2011

Ikke aktivIkke AktivIkke Aktiv