Marknavne i Tilst

 

Engemarchen 
“Denne Udfalds Jord er beliggendes imellem Tiilst- og Kasted Westemarcher og strecher sig om ved Giedings Rugmark. Bemt. Jord haufuer tilforn werit Eng og auflit Høe deraf, og er nu af Tilst Bymend opbrudt og pløyer derpå og kaldes som tilforn sagt er Engemarken”          
 
Denne Markbogens oplysninger om Tiilst Engemarck- et navn, der så vidt vides eksisterede endnu i 1949. 
 
ÅSÅ. BS

Engemarken er opdelt i følgende agre.
Abild- Holm, - Braabierg, - Ebbis Agre, - En Høfd N. for Kaale Røgel, - Kayes Bore, - Kaalde Røgel, - Mand Røgel, - Ørbiergs Fald.

 
Søndermarken er opdelt i følgende agre.
Aadtbiergs Fald, - Brunehøys Fald, - Bunchsholm’s Fald, - Dam s-Spiel, - Gyeagers Fald elle (Måske Gyldagers Fald), - HuedSpiald Fald, - Høfwer Nord for Giæd Agre, - Lange Lyche Fald, - Pyel Agers Fald, - Steendz Ager Fald, - Thaar Styldz Fald, - Ting-Blockers Fald, - Weis Fald

 

Østermarken er opdelt i følgende agre.     
Bieltorns Agre, - Diegsager Fald, - Gade Spiels Fald, - Eggie Rygels Fald, - Kaste Blocher, - Kattekiers Fald, - Korshøys Fald, - Lang Øxen Boels Fald, - Leergrafs Spiels Fald, - Luus Rygelse Fald, - Møding høys Fald, - Nar Rach Høys Fald, - Sønder Rach Høys Fald, - Neder Tofft (Øye), - Offuer Tofft Øye, - Usel Karls Fald, - Hiord Kiers Blocher, - Nogle smaa Blocher enderne af Synder Rach Høys Fald, - Nogle Blocher udi Rach Høys Kier, - 3 Støcher for enderne af Usel Karl, - Tvende små Støcher ved den nordre side af Kieret,(Kattekieret), - Leerbiergs Fald.


Byjorden østen for Østermarken
Ud over ovennævnte er der i Århus Stifts Årbøger 1956 omtalt følgende navne fra bymarken i 1799: Mølbaare, - Røe Engs Fald,- Koul Agers Fald, - DrengeSpring, - Øster Lending, Hiorde Blokker

Aadtbiergs Fald
Dette forled synes det ikke muligt at give en blot nogenlunde antagelig tolkning af.
T. M. ÅSÅ. BS

Abild- Holm
Har nok været et isoleret areal, hvorpå der har stået æbletræer, måske vilde.
T. EM. ÅSÅ. BS

Bensholm
nummer - 21- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS

Braabierg
Braa- har her uden tvivl betydningen “stejl”
T. EM. ÅSÅ. BS
 
Bieltorns Agre
(Har nok topografisk forbindelse med Bildbjerg, hvis forled har samme betydning som Biltornsagre.) har nok i sit forled et     plantenavn “ bil” med samme oprindelige betydning som bil=økse. Biltorn må efter dette have været en slåenbusk krat med store, skarpe torne der kunne lede tanken hen på en økse.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Brunehøys Fald 
Har velsagtens Topografisk forbindelse med Brunhøy i Vestermarken. Højen har vel navn efter bevoksningens farve (vel lyng)
T. SM. ÅSÅ. BS

Bunchsholm’s Fald
Forledet betyder muligvis bunke, d.v.s. dynge, med mindre vi har en dialekt udtale af plantenavnet blåbunke, en græsart, almindelig Blåtop.
T. SM. ÅSÅ. BS
 

Dam Spiel
er en betegnelse der hentyder til en vandsamling så vel som til markens form, idet Spjæld var benævnelsen på et langt, smalt markstykke.
nummer -1 - på kortet. Klik her

De Krogede Agre
T. SM. ÅSÅ. BS

nummer -4- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS
 
Diegsager Fald
Har stødt op til et dige, der har dannet skel til en anden mark.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Drenge Spring
Er et navn der kan hentyde til at drenge, (= karle, mænd) der har udført idræt der
T. M. ÅSÅ. BS

Dybkiers Blocher
Blok var et udbredt agernavn på egnen, det hentyder mest til korte agre.
nummer -9- på kortet.  Klik her
T. M. ÅSÅ. BS
 
Ebbis Agre
Har navn efter en mand Ebbe.
T. EM ÅSÅ. BS

Eggie Rygels Fald
“Eggie” betyder ægg, den skarpe side af en kniv. Faldet har nok været en langagtig, skarp højning i bymarken.
T. ØM. ÅSÅ. BS
 
En Hafue
”En (have) syd for ung Chr. Nielsens gård.”
T. M. ÅSÅ. BS
 
En Hafue
”En (have) nord for Peder Rasmussens gård.”
T. M. ÅSÅ. BS
 
En Høfd
 Vest for Tauerbierg Blokker.
T. M. ÅSÅ. BS
 
En Høfd 
N. for Kaale Røgel
T. EM. ÅSÅ. BS

Ertebierre Agre
nummer -17-  på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS
 
Et Stycke
Nord for Refhøf.
T. M. ÅSÅ. BS
 
Fire Blocker
Syd for Brunhøy.
T. M. ÅSÅ. BS
 
Flovdal
Var ukendt i 1956
St.inst 12. T. M. BS.
 
Gade Spiels Fald
Gadespjælsfald, havde vel forbindelse med landsbygaden.
T. ØM. ÅSÅ. BS
 
Gyde Agre
nummer -20- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS
 
Grydhøis Agre
nummer -33- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS

Hald
Betyder skråning, (jfr. at hælde) Beliggende?
T.M. ÅSÅ, BS

Hiorde Blokker
Et areal hvor byens kvæghjord græssede, eller også jord, der var tillagt hjorden, dvs. Byhyrden i løn
T.M. ÅSÅ, BS
 
Hiord Kiers Blocher
Oplyser om kæret, hvor byhjorden græssede, har ligget neden for nogle korte agerblokker.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Hiest Kier Agre
nummer -22- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS
 
Hued Spiald Fald
Betyder hovedspjældsfald.
T. SM. ÅSÅ. BS
 
Huesbjerg
Har i sit forled ordet hus.
T. KK. ÅSÅ. BS

Høfwer Nord for Giæd Agre
Er vel en forager eller tværager nord for Gedeagre (hvis det da er dyrenavnet ged vi har i “Giæd Agre”)
T. SM. ÅSÅ. BS.
 
HönsKnold Fald
nummer -31- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS
 
HönsKnold Agre
nummer -22- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS

Kalhoy Agre
T. M. MK. BS
 
Kaste Blocher
Det fald ”som kaldis Kaste Blocher” har grænset op til Kasted Sogn.
T. ØM. ÅSÅ. BS
 
Kattekiers Fald
Indeholder dyrenavnet kat, uvist hvilken grund.
T. ØM. ÅSÅ. BS
 
Kayes Bore
Er et navn der hentyder til gamle dyrkningsforhold, idet Bore, lig med Baare (flertal Baarer), var benævnelsen på den ager, der i om driften ikke var besået, men lå hen i naturtilstand. Det første ord i denne Markbetegnelse er sikkert personnavnet Kaie.
T. EM. ÅSÅ. BS
 
Knasenfald
T. M. St.inst. BS
 
Korshøys Fald
Kan bære navnet efter, at der på en oldtidshøj har været rejst et kors. Kors på åben mark var ikke ualmindelige i den katolske tid. Sådanne kors var rejst til minde om et drab eller en anden bemærkelsesværdig begivenhed.
T. ØM. ÅSÅ. BS
 
Koul Agers Fald
Må nok betyde, at agerfaldet har været ophøjet, rund, konveks
T. M. ÅSÅ. BS
 
Kratsig
nummer -23- på kortet.  Klik her
T. M. St.inst. BS
 
Kaalde Røgel
Oplyser om kold, antagelig leragtig jordbund.
nummer -36- på kortet.  Klik her
T. EM. ÅSÅ. BS
 
Lange Lyche Fald
Oplyser om faldets længde hen mellem hegn o. lign., idet Løkke betyder “Indhegning“.
nummer -7- på kortet.  Klik her
T. SM. ÅSÅ. BS
 
Lange Skifter
nummer -28- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS
 
Lang Øxen Boels Fald
(Langeøksnebolsfald) er et navn, der oplyser os om gammel boindeling i Tiilst: Bolet som navnet vidner om, har, som det synes, fået sit navn efter Øxne (okser), som har græsset her eller været brugt til plovspand.
T. ØM. ÅSÅ. BS
 
Leerbiergs Fald
Lerbjergsfald.
T. ØM. ÅSÅ. BS
 
Leergrafs Spiels Fald
Har indeholdt byens fælles lergrav.
nummer -3- på kortet.   Klik her
T. ØM. ÅSÅ. BS
 
Luus Rygelse Fald
Insektnavnet lus kendes adskillige steder brugt som forled i højnavne. Det er derfor grund til at tro, at man også i det gamle Tiilst har benyttet det anførte insektnavn som betegnelse på en langagtig højning i
nummer -41- på kortet.  Klik her
 T. M. MK. BS.

Made Agre
nummer -25- på kortet.  Klik her
T. EM. MK. BS
 
Mand Røgel
Er et navn der hentyder til lokalitetens overfladeformation, måske har den været langagtig som en mandsryg.
T. EM. ÅSÅ. BS

Møddiqngs-Fald
T.M. ÅSÅ. BS

Møding høys Fald
Mødding Fald
Har vel topografisk forbindelse med tilsvarende navn i Vestermarken.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Mølbaar
(navnet Baare se Kays Bore)
T. ÅSÅ. BS

Nar Rach Høys Fald
Har i sit forled verdenshjørnenavnet nord. Rach kan muligvis hentyde til, at rakkere har holdt til her, eller at byens rakkerkule har været her i nærheden. Snarest er der dog grund til at tro, at Rach er et naturnavn, der oplyser om overfladeforhold og lign.
T. ØM. ÅSÅ. BS


 

 

Neder Tofft (Øye)
Se Overtoftøje.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Nogle Blocher udi Rach Høys Kier
T. ØM. ÅSÅ. BS

Nogle smaa Blocher enderne af Synder Rach Høys Fald
nummer -39- på kortet.  Klik her
T. ØM. ÅSÅ. BS

Nørs Ende
(Efter verdenshjørnet)
T. M. ÅSÅ. BS

Offuer Tofft Øye
Overtoftøje, hentyder i sit efterled til jordsmonnet. Det kan her have været en lokalitet, antagelig en sænkning som havde øjeform.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Oldjord Blok
nummer -10- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS

Plantebedet
Et stykke Byjord omtrent midt i byen. Pladsen for Bystævnet
T, M. St.inst. 1. BS.

Puge Pyt Agre
T. M. MK. BS

Pyel Agers Fald
nummer -15- på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS

Røe Engs Fald
nummer -40- på kortet.  Klik her
T. M. MK. BS.
 
Røde Blocker
nummer -26- på kortet.  Klik her
T. EM. MK. BS

Smede Blocker 
nummer -37- på kortet.  Klik her
T. M. MK. BS.
 
Steendz Ager Fald
nummer -18- på kortet.  Klik her
T. SM. BK. BS.

Sønder Ehldals Agre
nummer -30- på kortet.  Klik her
T. M. MK. BS.

Sønder Ender
nummer -32- på kortet.  Klik her
T. M. MK. BS.
 
Tangrøgels Fald
Tang anvendes i stednavne om odder og bakker der skyder sig frem i lavere terræn. Hertil kommer Røgel, der betyder “langagtig forhøjning “  
T. M. ÅSÅ. BS

Ting
nummer -14-på kortet.  Klik her
T. SM. MK. BS 

Tofter 
 nummer -16- på kortet.  Klik her
 T. SM. MK. BS
 
Tverbierg Blocher
 Blok var et udbredt agernavn på egnen, det hentyder mest til  korte agre.
T. M. ÅSÅ. BS

Tvende små Støcher ved den nordre side af Kieret, (Kattekieret) 
 T. ØM. ÅSÅ. BS 

Tre Støcher for enderne af Usel Karl
T. ØM. ÅSÅ. BS 

Thaar Styldz  Fald
Herpå er det nok ikke let at give en tilfredsstillende tolkning af navnet, der må anses for at være forskrevet, indeholder måske det gammeldanske personnavn
Thort  eller navnet Torsten.
Det kan også være, at et plantenavn gemmer sig i den særegne markbetegnelse. eller også ordet Tortivel i betydning Skarnbasse.
nummer -2- på kortet. Klik her
 T. SM. ÅSÅ. BS 

 Ting-Blockers Fald
 Hentyder til et gammelt midlertidigt tingsted for Hasle Herred,  må have været i Tiilst Sogn. Navnet Tings Blocher, som følger  herefter i Markbogen, vidner om det samme. 
 T.  SM. ÅSÅ. BS
 
 Tyesbierre Agre
T. M. MK. BS

  Usle Karle Fald 
 T. SM. MK. BS 

 Usel Karls Fald
 Usselkarlsfald, er et navn, der hentyder til ringe Bonitet el.  lign.
 nummer -6- på kortet.  Klik her
 T. ØM. ÅSÅ. BS

Weis Fald
 Har formodentlig i sit forled ordet Wese i betydningen “sump,  pyt”, hvorfor navnet så oplyser om lokalitetens udrænede  tilstand.
 nummer -8- på kortet.  Klik her
 T. SM. ÅSÅ. BS
 
Ørbiergs Fald
Oplyser om jordsmonnet, idet Ør- sikkert også betyder “gruset højning”.
T. EM. ÅSÅ. BS
 
Øster Lending
Betyder, ”det lange stykke land mod øst.
T. M. ÅSÅ. BS

Østermarken.
T. ØM. ÅSÅ. BS